Ochrana osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

I.

základné ustanovenia

1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je Bc. Lucie Dohnalová IČ 88230996 so sídlom Český Těšín, nábřeží Míru 1055/82, 737 01 (ďalej len: "správca").
2. Kontaktné údaje správcu sú
adresa: Bc. Lucie Dohnalová, Český Těšín, nábřeží Míru 1055/82, 737 01
email: info@tobiland.sk
telefón: +420 704 490 633
3. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických fyzickú, fyziologickú, genetické, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.
4. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

 

II.

Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov

1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol / a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.
2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy.

 

III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1. Zákonným dôvodom spracovanie osobných údajov je
 - plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
2. Účelom spracovania osobných údajov je
vybavenia Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či jej zo strany správcu plniť,
zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít.
3. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle čl. 22 GDPR. S takýmto spracovaním ste poskytol / a svoj výslovný súhlas.

 

IV.

Doba uchovávania údajov

1. Správca uchováva osobné údaje
 - po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 - po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správcu osobné údaje vymaže.

 

V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby
podieľajúce sa na dodanie tovaru na základe zmluvy:
Fio banka - finančné operácie, GLS - dodanie objednávok prepravnou spoločnosťou, SPS - dodanie objednávok prepravnou spoločnosťou, účtovná firma - spracovanie nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti uloženej iným právnym predpisom (to sa týka napr. Údajov o zamestnancoch a informácií uchovávaných na základe zákona o DPH alebo zákona o účtovníctve programom Pohoda. ) GoPay platobná brána - finančné operácie.
zaisťujúce služby prevádzkovanie e-shopu (Shoptet) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu najmä servery a ukladanie dát
zaisťujúce marketingové služby - Google Analytics a Google AdWords, Google, GLS, SPS, Pricemania, Heureka - oprávnený záujem - poskytnutie e-mailu a informácie o objednanom tovare službe tretej strany pre získanie recenzia
2. Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.
3. Pri platbe objednávky platobnou kartou. Pohodlným a bezpečným spôsobom bezhotovostnej platby je použitie internetových platobných kariet MasterCard a VISA. Táto platobná metóda je zadarmo. Pre overenie držiteľa karty u jeho vydavateľskej banky priamo počas transakcie, využívame bezpečnostný protokol 3-D Secure podporovaný kartovými asociáciami. Toto riešenie znižuje riziko reklamácií platobnej transakcie zo strany používateľa. Všetky údaje o platbách sú odovzdávané zabezpečenou cestou a Bc.Lucie Dohnalová. ako obchodník k nim nemám prístup, ani ich nikde neukladá.

 

VI.

Vaše práva

1. Za podmienok stanovených v GDPR máte
 - právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 - právo opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR.
 - právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
 - právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
 - právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
 - právo odvolať súhlas so spracovaním písomne ​​alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.
2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vašej právo na ochranu osobných údajov.

 

VII.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

1. Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
2. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä to sa týka napr. Údajov o zamestnancoch a informácií uchovávaných na základe zákona o DPH alebo zákona o účtovníctve a pod.) V kancelárii účtovné firmy spracovávajúci účtovníctva zabezpečené 3 dverami, alarmom, kamerovým systém a elektronickým vstupom. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverenej osoby.

 

VIII.

Záverečné ustanovenia

 
1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.
2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.
3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol / a.


Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.